Loader

... spracováva sa ...

Informácie Keraming, a.s.

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "protispoločenská činnosť") a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Spoločnosť Keraming a.s. ako zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len "zodpovedná osoba"), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Podnetom v zmysle zákona sa rozumie:

  • oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
  • neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Spoločnosť Keraming a.s. ako zamestnávateľ úlohy jej dané zákonom zabezpečila prostredníctvom oboznámenia zamestnancov spoločnosti Keraming a.s. s obsahom Vnútorného systému vybavovania podnetov vypracovaného v zmysle zákona, určením zodpovednej osoby a spôsobe podávania podnetov, najmä s právami a povinnosťami vyplývajúcimi spoločnosti Keraming a.s. a jej zamestnancom zo zákona, ako aj týmto oznámením na svojom webovom sídle.

Označenie zodpovednej osoby na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov:

Mgr. Andrej Mikláš, firemný právnik (právne odd.) a zodpovedná osoba podľa zákona

  • osobne,
  • poštou, obálkou adresovanou do sídla spoločnosti Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín a s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby,
  • alebo na emailovú adresu pridelenú zodpovednej osobe: podnety@keraming.sk

Stavajte s nami

26

rokov stavebnej

činnosti

POZRIEŤ PROFIL

9

práve realizovaných

projektov

POZRIEŤ PROJEKTY

450

zrealizovaných

projektov

POZRIEŤ REFERENCIE