Loader

... spracováva sa ...

Keraming s.r.o.

Zavádzanie inovatívnych technológií pri výrobe stavebných profilov

Spoločnosť Keraming Trenčín s.r.o. so sídlom Jesenského 3839, 911 01 Trenčín je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, názov projektu: Zavádzanie inovatívnych technológií pri výrobe stavebných profilov.

 • miesto realizácie projektu: Rybárska 7383, Trenčín, výrobný areál spoločnosti
 • názov projektu: Zavádzanie inovatívnych technológií pri výrobe stavebných profilov
 • názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
 • opis projektu: Po realizácii projektu má spoločnosť Keraming Trenčín s.r.o. k dispozícii technológie a technické prostriedky, ktoré jej umožňujú značnú samostatnosť pri výrobe stavebných profilov a spracovaní betonárskej ocele a zníženie závislosti na subdodávateľoch. Významnou mierou prispeli k zvýšeniu produkcie, k zvýšeniu vlastného produktového portfólia a k zvýšeniu objemu vlastnej výroby, čo sa prejavilo aj na náraste pridanej hodnoty, keď sme tento merný ukazovateľ výrazne prekročili oproti plánovanému stavu. Z pohľadu zákazníka, resp. odberateľov dokážeme realizovať projekty v kratších dodacích lehotách a dokážeme sa prispôsobiť aj špecifickým a špeciálnym požiadavkám zo strany zákazníka.
 • Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: 06/2009 – 11/2009
 • Výška poskytnutého príspevku: 199 712,45 Eur

Riadiace orgány a orgány operačného programu :

economy.gov.sk
economy.gov.sk
siea.sk

Zavedenie modernej technológie špeciálneho spracovania kovových konštrukcií

Spoločnosť Keraming Trenčín s.r.o. je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, prioritná os „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“ opatrenie „Inovácie a technologické transfery“, kód výzvy „KaHR-111SP-0902“, názov projektu „Zavedenie modernej technológie špeciálneho spracovania kovových konštrukcií a ich povrchov pre stavebné účely“

 • miesto realizácie projektu: Rybárska 7383, Trenčín
 • názov a stručný opis projektu: Zavedenie modernej technológie špeciálneho spracovania kovových konštrukcií a ich povrchov pre stavebné účely
 • názov a sídlo prijímateľa: Keraming Trenčín s.r.o., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
 • informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: dátum začatia 01/2010 – 12/2011
 • výšku poskytnutého príspevku: 611 100 Eur
 • názov riadiaceho orgánu: Slovenská inovačná a energetická agentúra
economy.gov.sk
economy.gov.sk
siea.sk

Stavajte s nami

_POCITADLO_1

rokov stavebnej

činnosti

POZRIEŤ PROFIL

_POCITADLO_2

práve realizovaných

projektov

POZRIEŤ PROJEKTY

_POCITADLO_3

zrealizovaných

projektov

POZRIEŤ REFERENCIE